Jak na žádost o podporu z dotačního programu COVID – Nájemné

Do 30. září 2020 je možné podat žádost o podporu z programu COVID - Nájemné. Přečtěte si, jaké jsou podmínky nároku na dotaci a co je třeba k žádosti doložit.

Kdo má nárok na podporu z programu COVID - Nájemné

Dotační program COVID - Nájemné je určen pro nájemce (fyzickou i právnickou osobu), který splňuje podmínky stanovené ve Výzvě Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to zejména:

 • je podnikatelem a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem,
 • provozuje maloobchodní činnost nebo poskytuje služby zákazníkům,
 • k těmto činnostem užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020,
 • v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb alespoň po část období od 13. března do 30. června 2020,
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny (vymezení spřízněných osob pro účely čerpání podpory COVID – Nájemné je specifikováno ve Výzvě MPO).

Další podmínky pro nárok na dotací COVID – Nájemné se liší podle toho, zda je provozovna ve státním nebo nestátním objektu.

Dotace COVID – Nájemné u provozovny v nestátním objektu

Výše podpory z dotačního programu COVID - Nájemné činí u provozoven v nestátním objektu 50 % rozhodného nájemného, pokud jsou splněny další podmínky:

 • pronajímatel poskytne nájemci slevu alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného,
 • nájemce uhradí alespoň 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti o podporu.

Rozhodné nájemné představuje celkovou souhrnnou výši nájemného připadajícího na celé rozhodné období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 (nebo do ukončení nájmu, nastane-li dříve) před snížením o slevu poskytnutou pronajímatelem. Při stanovení rozhodného nájemního se vychází z nájemní smlouvy uzavřené a účinné před 13. březnem 2020.

Dotace COVID - Nájemné u provozovny ve státním objektu

Odlišná úprava se vztahuje na nájemce provozovny ve státním objektu, tj. provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, kde je provozovna umístěna, podléhají zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V těchto případech není možné, aby pronajímatel jako státní subjekt poskytnul slevu z nájemného.

Výše podpory z dotačního programu COVID - Nájemné u provozoven ve státním objektu činí 80 % rozhodného nájemného. Kromě splnění obecných podmínek je nutné, aby nájemce uhradil alespoň 80 % rozhodného nájemného před podáním žádosti o podporu.

Jak žádat o podporu z programu COVID - Nájemné

Žádost o podporu je třeba podat do 30. 9. 2020 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. K žádosti je nutné přiložit požadované dokumenty, kterými jsou zejména:

 1. doklad stvrzující úhradu nájemného za leden a únor 2020 (v případě nájemních smluv uzavřených po 31. lednu 2020 se dokládá úhrada poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020; pokud by lhůta pro splatnost nájemného za uvedené měsíce uplynula až po podání žádosti a nájemné nebylo doposud splacené, je třeba doložit úhradu nájemného za období od října do prosince 2019),
 2. čestné prohlášení příjemce podpory, že splňuje všechny podmínky a je tak oprávněným žadatelem,
 3. čestné prohlášení pronajímatele s jeho ověřeným podpisem o tom, že pronajímá nájemci provozovnu a že poskytl nájemci slevu potřebnou pro nárok na podporu.

Pro vstup do informačního systému je třeba ověření identity žadatele pomocí jednoho z těchto nástrojů:

 • eObčanky,
 • účtu žadatele u Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (eidentita.cz),
 • čipové karty Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je 10 mil. Kč. Podpora bude vyplacena nejpozději do 31. prosince 2020.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

 • Pavlina Dubovská Byrtusová Dobrý den, jakým způsobem se lze bránit, když nám pronajímatel nechce podepsat prohlášení (povinná příloha) k dotaci Covid nájemné. Podniká mě v oblasti pohostinství. Nájemní smlouvu máme podepsanou a hradíme nájemné v plné výši. Tímto zpusobem( hra na mrtvého brouka) nám znemožnil požádat o dotaci už v první vlně. Mám strach, že to dopadne stejným způsobem. Děkuji za odpověď.

  • Szokolyová Lucie Dobrý den, také podnikání v pohostinství ,mám platnou nájemní smlouvu a nájem dokonce zaplacen do května 2021 a majitel nedělá mrtvého brouka ,ale rovnou mi oznámil ,že mi žádné čestné prohlášení podepisovat nebude. Kontaktovala jsem MPO, bylo mi ale bohužel sděleno ,že bez jeho podpisu nemám na kompenzaci nárok...

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace