Jak na žádost o podporu z dotačního programu COVID – Nájemné

Do 30. září 2020 je možné podat žádost o podporu z programu COVID - Nájemné. Přečtěte si, jaké jsou podmínky nároku na dotaci a co je třeba k žádosti doložit.

Kdo má nárok na podporu z programu COVID - Nájemné

Dotační program COVID - Nájemné je určen pro nájemce (fyzickou i právnickou osobu), který splňuje podmínky stanovené ve Výzvě Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to zejména:

 • je podnikatelem a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem,
 • provozuje maloobchodní činnost nebo poskytuje služby zákazníkům,
 • k těmto činnostem užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020,
 • v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb alespoň po část období od 13. března do 30. června 2020,
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny (vymezení spřízněných osob pro účely čerpání podpory COVID – Nájemné je specifikováno ve Výzvě MPO).

Další podmínky pro nárok na dotací COVID – Nájemné se liší podle toho, zda je provozovna ve státním nebo nestátním objektu.

Dotace COVID – Nájemné u provozovny v nestátním objektu

Výše podpory z dotačního programu COVID - Nájemné činí u provozoven v nestátním objektu 50 % rozhodného nájemného, pokud jsou splněny další podmínky:

 • pronajímatel poskytne nájemci slevu alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného,
 • nájemce uhradí alespoň 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti o podporu.

Rozhodné nájemné představuje celkovou souhrnnou výši nájemného připadajícího na celé rozhodné období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 (nebo do ukončení nájmu, nastane-li dříve) před snížením o slevu poskytnutou pronajímatelem. Při stanovení rozhodného nájemního se vychází z nájemní smlouvy uzavřené a účinné před 13. březnem 2020.

Dotace COVID - Nájemné u provozovny ve státním objektu

Odlišná úprava se vztahuje na nájemce provozovny ve státním objektu, tj. provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, kde je provozovna umístěna, podléhají zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V těchto případech není možné, aby pronajímatel jako státní subjekt poskytnul slevu z nájemného.

Výše podpory z dotačního programu COVID - Nájemné u provozoven ve státním objektu činí 80 % rozhodného nájemného. Kromě splnění obecných podmínek je nutné, aby nájemce uhradil alespoň 80 % rozhodného nájemného před podáním žádosti o podporu.

Jak žádat o podporu z programu COVID - Nájemné

Žádost o podporu je třeba podat do 30. 9. 2020 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. K žádosti je nutné přiložit požadované dokumenty, kterými jsou zejména:

 1. doklad stvrzující úhradu nájemného za leden a únor 2020 (v případě nájemních smluv uzavřených po 31. lednu 2020 se dokládá úhrada poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020; pokud by lhůta pro splatnost nájemného za uvedené měsíce uplynula až po podání žádosti a nájemné nebylo doposud splacené, je třeba doložit úhradu nájemného za období od října do prosince 2019),
 2. čestné prohlášení příjemce podpory, že splňuje všechny podmínky a je tak oprávněným žadatelem,
 3. čestné prohlášení pronajímatele s jeho ověřeným podpisem o tom, že pronajímá nájemci provozovnu a že poskytl nájemci slevu potřebnou pro nárok na podporu.

Pro vstup do informačního systému je třeba ověření identity žadatele pomocí jednoho z těchto nástrojů:

 • eObčanky,
 • účtu žadatele u Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (eidentita.cz),
 • čipové karty Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je 10 mil. Kč. Podpora bude vyplacena nejpozději do 31. prosince 2020.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace