3 Afs 12/2017 Úrok z neoprávněného jednání správce daně u chybně vyměřené darovací daně - okamžik vzniku nároku

Spisová značka: 3 Afs 12/2017
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 28. 11. 2018
Kategorie: Daňový proces
Stáhnout jako PDF

Stěžovatel podal přiznání k dani darovací a následně podal dodatečná přiznání na nulovou daňovou povinnost. Správce daně změnu neakceptoval, nicméně na základě rozsudku KS v českých Budějovicích, který reflektoval rozsudek Soudního dvora EU C-43/14, ve věci ŠKO-ENERGO, s. r. o., byla jeho daňová povinnost za roky 2011 a 2012 změněna. 

Stěžovatel požadoval úrok z prodlení za dobu zadržování daně darovací, správce daně jej však nepřiznal a KS tento závěr potvrdil. Argumenty správce daně lze shrnout tak, že stěžovatel přiznal nesprávnou daň sám, k jejímu snížení došlo až na základě dodatečných platebních výměrů, kdy již ovšem nedošlo k platbě.

NSS však tyto argumenty odmítl, rozhodnutí KS zrušila a vrátil mu jej k dalšímu řízení. Uvedl, že na vyměřovací a  doměřovací řízení je potřeba nahlížet stejnou optikou a pokud tedy byla daň doměřena na základě dodatečného přiznání, je potřeba situaci chápat tak, že byla vyměřena vyšší než zákonná daň a stěžovateli náleží úrok za dobu zadržování daně.

Dle soudu však není zcela jasný okamžik, od kdy stěžovateli úrok náleží s ohledem na okolnosti případu (dodatečné přiznání bylo podáno až poté, co o problematice rozhodl Soudní dvůr EU).   

 

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Rozhodnutí obsahu celou řadu zajímavých úvah týkajících se celistvosti daňového řízeni.  NSS odmítá formalistický přístup správce daně, který se úporně snaží vyhnout úhradě úroku z prodlení. NSS připouští, že v uvedeném případě by zřejmě bylo možné nepřiznat úrok z prodlení od data úhrady (jednalo se o nejasnou právní otázku a sám stěžovatel přiznal daň vyšší než jak byla později stanovena). Každopádně správce daně postupoval nezákonně minimálně při doměřování daně, kdy již stěžovatel na rozpor s evropskou legislativou upozorňoval, ale správce daně toto nevzal v potaz.

Lze tedy očekávat, že bude úrok přiznána minimálně za dobu, kdy daň mohla měla být vrácena na základě podaného dodatečného přiznání. 

zajímavé pasáže:

 Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku pátého senátu, není rozhodné, jakým způsobem či postupem, či v jakém „dílčím“ daňovém řízení (vyměřovacím či doměřovacím) se správce daně nezákonného postupu dopustí; „rozhodné je pouze, zda při stanovení daně postupoval lege artis. Neobstojí tak názor […], že [napadeným] rozhodnutím žalovaného byly zrušeny dodatečné platební výměry, kterými fakticky nebyla [stěžovateli] žádná daň vyměřena a předepsána k úhradě, neboť tato byla stanovena ve výši nula, a že daň byla stanovena již v řízení vyměřovacím, a to na základě údajů uvedených stěžovatelem. Ve věci je podstatné, že správce daně na původně nesprávně stanovené dani setrval. Nejvyšší správní soud nevidí rozdílu v tom, zda správce daně daň nesprávně vyměří či zda setrvá (v doměřovacím řízení) na dani daňovým subjektem nesprávně (v řádném daňovém přiznání) uvedené a uhrazené. V obou případech totiž dochází k nezákonnému odčerpání majetku daňového subjektu v podobě plnění (daně) ve výši, k němuž ze zákona není povinen, popř. mu daňová povinnost nevznikne vůbec.“

Vycházeje ze svého rozsudku ze dne 13. 11. 2009, č. j. 5 Afs 53/2009-64, dále konstatoval, že „[s]právce daně je nepochybně povinen znát právní předpisy, na základě kterých daň stanoví. Je-li daňová povinnost ukládána v případě, kdy je aplikováno rovněž unijní právo, je povinen rovněž znát příslušné předpisy Evropské unie. […] Bylo tak na správci daně, aby se zabýval souladem české právní úpravy stanovící daň darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek v letech 2011 a 2012 s článkem 10 [směrnice 2003/87/ES]; resp. v intencích uvedené směrnice při stanovení daně postupoval a příslušná ustanovení vnitrostátního předpisu v souladu s ní interpretoval.“ (k povinnosti správních, respektive daňových orgánů reflektovat případnou přímou aplikovatelnost směrnice i bez toho, že by se jí výslovně dovolával účastník řízení, srov. též rozsudek Soudního dvora EU ze dne 22. 6. 1989 ve věci C-103/88 Fratelli Constanzo

Ani k vyměření daně postupem podle § 140 daňového řádu (nepřesně v praxi označovaném jako „konkludentní vyměření“) „nemůže správce daně přistoupit automaticky a bez provedení jakékoli úvahy o tom, zda údaje v daňovém přiznání uvedené, resp. daň zde vyčíslenou lze bez dalšího akceptovat a takto vyměřit, tedy mít za to, že daň se neodchyluje“. Postup podle tohoto ustanovení tedy automaticky nevylučuje následné přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně. Za správnou aplikaci právního předpisu a výběr daně v zákonné výši je totiž odpovědný správce daně. „Jinými slovy, pokud správce daně podrobí dani příjem, který dani nepodléhá, nebo bez dalšího setrvá na daňovým subjektem odvedené dani z takového plnění, lze konstatovat, že se na vzniku přeplatku podílel.“

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace