Nový kompenzační bonus – druhá vlna koronaviru

V tomto článku se dozvíte, kdo má nárok na "podzimní" kompenzační bonus a jaké jsou jeho základní parametry dle zákona č. 461 / 2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

V porovnání s kompenzačním bonusem dle zákona č. 159/2020 Sb., schváleným v první vlně koronaviru (jeho podmínky naleznete v našich předchozích článcích kompenzační bonus pro OSVČ a kompenzační bonus pro společníky s.r.o.) je současná forma kompenzace méně plošná.

Aktuálně se projednává novela, která by umožnila souběh kompenzačního bonusu s podporami k úhradě nájemného (např. Covid - Nájemné), podporami poskytovanými zaměstnavatelům (např. Antivirus) a ošetřovným pro OSVČ. 

 

Nárok na nový kompenzační bonus mají tyto subjekty:

 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • společníci společnosti s ručením omezeným,
 • osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),

a to za podmínek uvedených dále v článku. Rozhodným obdobím, v němž musí dojít ke splnění stanovených podmínek, je období od 1. června 2020 do 30. září 2020

Kompenzační bonus u OSVČ

Nárok na kompenzační bonus má osoba samostatně výdělečně činná, u níž v bonusovém období došlo k:

a) bezprostřednímu zákazu nebo omezení činnosti opatřením přijatým orgány státní správy nebo

b) vyloučení činnosti alespoň z 80 % v důsledku opatření uvedeného v bodě a) vztahujícího se na jejího odběratele a zároveň výstupy OSVČ nelze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli nebo

c) vyloučení činnosti alespoň z 80 % v důsledku opatření uvedeného v bodě a) vztahujícího se na osobu, v jejíchž prostorách je činnost subjektu kompenzačního bonusu vykonávána a zároveň výstupy OSVČ nelze bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

 

Zároveň musí být splněny tyto podmínky:

 • osoba byla OSVČ k datu 5. října 2020 nebo přerušila činnost nejdříve po 12. březnu 2020,
 • OSVČ v bonusovém období nebyla v úpadku nebo nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou ve smyslu zákona o DPH,
 • převažující část příjmů v rozhodném období pocházela z jedné nebo více činností uvedených výše v bodech a) nebo b); hodnotí se příjmy podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů.

Na rozdíl od jarní varianty kompenzačního bonusu nebude překážkou situace, kdy OSVČ je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, pokud závislá činnost nemá převažující charakter.

Kompenzační bonus u společníků s.r.o.

Nárok na nový kompenzační bonus má také společník společnosti s ručením omezeným, u níž v bonusovém období došlo k:

a) bezprostřednímu zákazu nebo omezení činnosti opatřením přijatým orgány státní správy nebo

b) vyloučení činnosti alespoň z 80 % v důsledku opatření uvedeného v bodě a) vztahujícího se na jejího odběratele a zároveň výstupy s.r.o. nelze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli.

Zároveň musí být splněny tyto podmínky:

 • s.r.o. má nejvýše 2 společníky fyzické osoby nebo má více společníků, kteří jsou členy jedné rodiny,
 • obrat za skončené zdaňovací období překročil 180 000 Kč,
 • s.r.o. v bonusovém období nebyla v úpadku nebo v likvidaci a nebyla nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou ve smyslu zákona o DPH,
 • převažující část příjmů s.r.o. v rozhodném období pocházela z jedné nebo více činností uvedených výše v bodech a) nebo b),
 • převažující část příjmů společníka s.r.o. v rozhodném období pocházela z jedné nebo více činností společnosti podle předchozího bodu; hodnotí se příjmy podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů.

Kompenzační bonus u osob vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

Nárok na nový kompenzační bonus má také osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti), a to v případě, že tato práce nemohla být vykonávána z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení jeho činnosti opatřením přijatým orgány státní správy.

Osoba vykonávající práci na základě DPP nebo DPČ musí dále splnit tyto podmínky:

 • osoba vykonávala tuto práci v rozhodném období a v důsledku toho byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec alespoň 3 měsíce,
 • nevykonávala současně jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec,
 • převažující část příjmů v rozhodném období plynula od zaměstnavatele uvedeného výše; hodnotí se příjmy podle § 6, § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů.

Bonusové období a výše kompenzačního bonusu

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za den v období od 5. října do 4. listopadu 2020 (první bonusové období) a období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (v případě prodloužení nouzového stavu bude prodlouženo i toto další bonusové období). Maximální výše bonusu za obě bonusová období (48 dnů) činí 24 000 Kč.

Nárok na kompenzační bonus nevzniká za kalendářní den, za který subjekt obdržel jinou podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru.

Žádost o kompenzační bonus

Kompenzační bonus má být vyplácen na základě žádosti prostřednictvím zvláštního formuláře a čestného prohlášení žadatele, podaných místně příslušnému finančnímu úřadu, a to nejpozději do 2 měsíců po skončení každého bonusového období.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace