Kompenzační bonus pro společníky společnosti s ručením omezeným

Poslanecká sněmovna odhlasovala 27.05.2020 původní znění novely zákona o kompenzačním bonusu. Nyní již zbývá jen podpis prezidenta, který je zřejmě jen formalitou. Společníkům společností s ručením omezeným se tak otevírá možnost požádat o kompenzační bonus tak jako OSVČ.

Délka vyplácení a výše bonusu

Podpora společníků společností s ručením omezeným (akciové společnosti jsou z podpory vyloučeny) bude mít stejnou formu jako kompenzační bonus pro OSVČ a vyplácet jej budou opět místně příslušné finanční úřady.

Bonusové období bude 12.03.2020 až 30.04.2020 a 01.05.2020 až 08.06.2020. Žádat lze do 60 dnů po skončení bonusového období, tedy do 29.6.2020, resp. do 07.08.2020 u druhého období.

Dalším bonusovým obdobím je období, které může stanovit vláda nařízením v rámci období od 9. června do 31. srpna 2020, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření.

Žadatelem o bonus bude samotný společník – fyzická osoba, nikoliv přímo s.r.o.

Důvod kompenzace

Společnost nemohla zcela nebo z části vykonávat svou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a to zejména z důvodů:

 • nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
 • karantény společníka (vč. karantény zaměstnanců s.r.o.),
 • péče společníka o dítě (či zaměstnanců o jejich děti),
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech s.r.o.,
 • nebo omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti s.r.o.

Jaké podmínky musí splnit společnost s ručením omezeným

 • má nejvýše dva společníky resp. pokud jich má více, musí být všichni členy jedné rodiny (dle zákona příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství).

Jaké podmínky musí splnit společník s.r.o.

 • musí být fyzickou osobu, jejíž podíl v s.r.o. není představován kmenovým listem;
 • byl společníkem k 12.3.2020;
 • byl k 12.3.2020 daňovým rezidentem ČR (nebo byl nerezidentem a předpokládá, že splní podmínky §35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů – tj. úhrn příjmů ze zdrojů na území České republiky bude činit nejméně 90 % všech jeho příjmů);
 • není účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání v s.r.o., v které je společníkem;

Nárok na kompenzační bonus nemá společník s.r.o.:

 • který je příjemcem dávky v nezaměstnanosti,
 • který je příjemcem kompenzačního bonusu jako OSVČ.

Nárok na kompenzační bonus neztrácí společník s.r.o., který je příjemcem ošetřovného z titulu zaměstnání v s.r.o.

Nárok na kompenzační bonus nemá společník společnosti s ručením omezeným,

 • která byla v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci, či byla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou;
 • která nebyla k 12.3.2020 daňovým rezidentem ČR;
 • která nebyla k 12.3.2020 daňovým rezidentem jiného členského státu EU, EHS a nedosáhla většiny příjmů ze zdrojů na území ČR;

Zákon dále stanoví, že společník nemůže žádat o kompenzační bonus, pokud obrat s.r.o. za skončené zdaňovací období bezprostředně předcházející bonusovému období nepřekročil částku 180 tis. Kč. Pokud nemá žádné skončené období (nově vzniklé společnosti), předpokládá, že její obrat v aktuálním období nepřekročí částku 180 tis. Kč.

Zákon hovoří o předpokladu dosažení obratu, nikoliv o faktickém obratu. Otázkou tedy je, jak budou finanční úřady přistupovat k situaci, kdy následně k dosažení obratu 180 tis nedojde. S ohledem na textaci zákona by mělo stačit doložit, že předpoklad byl reálný a k nesplnění došlo z důvodů, které nebylo možné v době podání žádosti předpokládat. Každopádně lze doporučit konzultovat takovou situaci s odborníkem.  

Zákon také nezohledňuje skutečnost, že některé společnosti vznikly například až na konci roku 2019 a proto obrat nedosáhly. V takovém případě může být vhodným řešením změna účetního období  a v nastaveném období podmínky splnit.

Společník nemá nárok na kompenzační bonus, pokud z titulu svého zaměstnání v dané společnosti obdržel podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením zdraví či krizovými opatřeními (např. z programu ANTIVIRUS). Získání této podpory pro jiné zaměstnance společnosti nárok společníka na kompenzační bonus nevylučuje.

Žádost o kompenzační bonus

Splnění podmínek nároku na kompenzační bonus je v žádosti prokázáno čestným prohlášením žadatele. Bonus je proplácen pouze na účet vedený v české měně.

Pokud je fyzická osoba společníkem více s.r.o., může žádat o bonus z více společností. Podmínky nároku se posuzují v každé s.r.o. samostatně. Za každý jednotlivý den lze však žádat o podporu jen z titulu omezení činnosti jedné s.r.o.

Denní bonus bude ve výši 500 Kč, tedy celkově maximálně 44 500 Kč.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace