Předčasné ukončení smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem a jeho daňové dopady

Odečet zaplacených příspěvků účastníka na penzijní připojištění se státním příspěvkem představuje jeden z častých typů daňových úlev. V případě předčasného ukončením smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem je třeba myslet na daňové dopady, které mohou být pro poplatníka citelné.

Odečet příspěvků účastníka penzijního připojištění od základu daně

Od základu daně lze odečíst příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkempenzijní pojištění nebo na doplňkové penzijní spoření za podmínek stanovených v § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále také jako „ZDP“). V případě penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření lze odečíst pouze částku odpovídající úhrnu měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly výši, od níž náleží maximální státní příspěvek (jedná se o výši 1000 Kč). Pro uplatnění maximálního odečtu 24 000 Kč je tedy třeba naspořit za rok alespoň 36 000 Kč.

Osvobození příspěvků zaplacených zaměstnavatelem na penzijní připojištění zaměstnance

Mnozí zaměstnavatelé přispívají zaměstnancům na jejich penzijní připojištění jako benefit. Zákon uvádí, že od daně z příjmů je osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření či soukromé životní pojištění zaměstnance za podmínek stanovených v § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP. 

Zdanění uplatněných odpočtů při předčasném ukončení penzijního připojištění

Pokud poplatníkovi zaniklo jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, pak nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká.

Částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých deseti letech snížen základ daně z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření představují ostatní příjmy dle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k tomuto zániku došlo. (§ 15 odst. 5 ZDP)

To znamená, že poplatník z důvodu porušení podmínek nepodává dodatečné daňové přiznání, nýbrž zahrne částky uplatněné jako odpočet v uplynulých deseti letech do dílčího základu daně z ostatních příjmů ve zdaňovacím období, ve které k zániku nároku na odpočet došlo. 

Zdanění vrácených příspěvků při předčasném ukončení penzijního připojištění

V případě zániku penzijního připojištění bez výplaty penze nebo převodu prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu, má účastník po 12 měsících spoření nárok na výplatu odbytného. 

Odbytné je dle § 20 zákona č. 42/1994 Sb. dávkou z penzijního připojištění a odpovídá úhrnu příspěvků zaplacených účastníkem a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu odpovídajícího výši jím zaplacených příspěvků. Částky státního příspěvku je penzijní fond povinen vrátit ministerstvu. (§ 23 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb.)

Dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem podléhají srážkové dani podle zvláštní sazby daně ve výši 15 % (§ 36 odst. 2 písm. k) ZDP) Tyto dávky jsou pro zjištění dílčího základu daně dle § 8 ZDP poníženy o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. 

Odbytné z penzijního připojištění se státním příspěvkem se však nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000. (§ 8 / 6 ZDP) Pro poplatníka to znamená, že obdrží odbytné již po snížení o srážkovou daň, kterou odvede sama penzijní společnost. 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace