Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí

Novela zákona o daních z příjmů má zavést zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí (tzv. zdanění při odchodu či exit tax). Smyslem je zamezit obcházení daňové povinnosti prostřednictvím přesunů majetku do států s nižší daňovou zátěží.

Přesun majetku z ČR do zahraničí

Aktuálně projednávaná novela zákona o daních z příjmů (viz Sněmovní tisk 206) má zavést institut zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí (tzv. zdanění při odchodu či exit tax). Smyslem navrhované úpravy je zamezit obcházení daňové povinnosti v České republice prostřednictvím přesunů majetku v rámci jednoho subjektu do států s nižší daňovou zátěží (kde následně z tohoto majetku plynou příjmy, které jsou zdaněny až v tomto jiném státě). Jedná se o transpozici čl. 5 směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Podle přechodných ustanovení by se navrhovaná úprava měla použít až na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých počínaje 1. lednem 2020.

Podstata navrhované úpravy spočívá v tom, že přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí se pro účely daní z příjmů bude považovat za úplatný převod takového majetku sobě samému, a to za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek (v tomto smyslu se pak při stanovení základu daně odpovídajícím způsobem upraví výsledek hospodaření). Nelze vyloučit, že v některých případech by mohlo v důsledku takové úpravy dojít i ke snížení základu daně (pokud by aktuální hodnota majetku přemístěného do zahraničí byl nižší než jeho stávající daňová hodnota, tj. např. daňová zůstatková cena v případě hmotného a nehmotného majetku).

Výjimky při přemístění majetku

Navrhovaná úprava se má vztahovat pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob a konkrétně vyjmenované situace, kdy by v důsledku přemístění majetku z České republiky do zahraničí příjmy z jeho následného úplatného převodu nepodléhaly zdanění v České republice, tj.:

  • u daňového rezidenta přeřazení jeho majetku z České republiky do jeho stálé provozovny umístěné v zahraničí, pokud by pro vyloučení dvojího zdanění příjmů z následného úplatného převodu tohoto majetku byla použita metoda vynětí;
  • u daňového nerezidenta přeřazení majetku z jeho stálé provozovny umístěné v České republice do zahraničí, pokud by se na příjmy z následného úplatného převodu tohoto majetku nevztahovala daňová povinnost v České republice;
  • přeřazení majetku spojené s přemístěním daňového rezidentství z České republiky do zahraničí, pokud by se na příjmy z následného úplatného převodu tohoto majetku nevztahovala daňová povinnost v České republice.

Přesun majetku ze zahraničí do ČR

Novela řeší i opačný pohyb majetku, a to ze zahraničí do České republiky, ale pouze ve vztahu k jiným členským státům Evropské unie; pro hmotný a nehmotný majetek se přitom zčásti odvolává na stávající úpravu pro nepeněžité vklady ze zahraničí (§ 32c zákona o daních z příjmů), tj. obecně pokračování v daňovém odpisování, a pro majetek odpisovaný pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví stanoví jeho jednorázové zahrnutí do daňových výdajů (účetní odpisy takového majetku nebudou daňovým výdajem).

Za úplatný převod majetku sobě samému by se podle navrhované úpravy nemělo považovat přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí, pokud lze důvodně předpokládat, že do 12 měsíců od tohoto přemístění majetku dojde k jeho přemístění zpět do České republiky, a jedná se přitom o přemístění majetku související s financováním cenných papírů, nebo přemístění majetku poskytovaného jako finanční kolaterál nebo přemístění majetku pro splnění právním předpisem předepsaného požadavku kapitálové přiměřenosti nebo za účelem právním předpisem předepsaného řízení rizika likvidity.

Možnost rozložení úhrady daně na splátky

Na základě žádosti může správce daně povolit rozložení úhrady části daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění majetku bez změny vlastnictví na splátky na dobu nejvýše 5 let ode dne splatnosti daně, pokud je majetek přemístěn do jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, který uzavřel s Českou republikou nebo Evropskou unií dohodu o vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek, rovnocenné vzájemné pomoci upravené příslušným právním předpisem Evropské unie nebo vzájemné pomoci upravené zákonem upravujícím mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace