Osvobození příjmů z převodu podílu

Spisová značka: 558/29.1.20
Datum rozhodnutí: 29. 1. 2020
Kategorie: Daň z příjmů
Předkladatel: Ing. Jan Kotala
Ing. Jan Tecl
Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS
Stáhnout jako PDF

Zákon o daních z příjmů ("ZDP"), umožňuje osvobodit úplatný prodej podílu v obchodní korporaci realizovaný fyzickou osobou, daňovým rezidentem České republiky, pokud držba tohoto podílu přesáhla dobu 5 let a jsou splněny další podmínky v § 4 odst. 1 písm. s) ZDP.

Příspěvek řeší aplikaci tohoto ustanovení na situace, kdy fyzická osoba drží podíl na společnosti s ručením omezeným a dojde k dodatečnému nabytí podílu na stejné společnosti. Zákon o obchodních korporacích v § 135 připouští, aby společník s.r.o. vlastnil více podílů na téže společnosti, a to i různých druhů, pokud tak určí společenská smlouva. Předkladatelé příspěvku se s GFŘ shodli na tom, že vymezení podílů ve společenské smlouvě má dopad na počítání časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílu.

  1. V případě dodatečného nabytí podílu na s.r.o., který bude ve společenské smlouvě vymezen jako samostatný podíl, se doba držby počítá od data nabytí tohoto samostatného podílu (tj. bez ohledu na datum nabytí původního podílu).
  2. V ostatních případech, kdy je dodatečně nabytý podíl sloučen s původním podílem, pak nová část podílu naváže na sebe datum nabytí první části podílu. Od tohoto data se odvíjí časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílu.

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Závěry koordinačního výboru by mohly na první pohled vzbuzovat dojem, že se v případě postupného nabytí podílu bude lhůta pro osvobození počítat dle data nabytí původního podílu.Je však potřeba vzít v potaz i ustanovení § 4 odst. (1) písm. s) zákona o daních z příjmů. Dle něj se osvobození nevztahuje na:

 

1. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,

2. příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci v době do 5 let od jeho nabytí, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od jeho nabytí,

3. příjem z budoucího úplatného převodu podílu v obchodní korporaci pořízeného z poplatníkova obchodního majetku, pokud příjem z tohoto úplatného převodu plyne v době do 5 let od ukončení činnosti poplatníka, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, i když smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí tohoto podílu nebo od ukončení této činnosti,

4. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu člena nepeněžitým plněním ve prospěch vlastního kapitálu obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu.

Dokoupení podílu tedy bude znamenat novou lhůtu osvobození o nově dokoupené části podílu. 

Na tento příspěvek navazuje KOOV 558B/29.01.20, který řeší otázku stanovení poměru osvobozeného a zdanitelného příjmů v případě postupného nabytí podílu.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace