10 Afs 103/2018 Technické zhodnocení uplatněné jako náklad na opravu

Spisová značka: 10 Afs 103/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 28. 11. 2018
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

V daném případě se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí KS v Brně, který potvrdil správnost rozhodnutí o doměření daně z příjmů stěžovateli. Předmětem sporu byl charakter uplatněných výdajů, tedy zda se jednalo o výdaje na opravy či technické zhodnocení.

Stěžovatel nebyl v řízení před správcem daně schopen doložit stav nemovitostí před zahájením oprav (trvaly cca 11 let) a z dalších informací zjištěných správcem daně vyplývalo, že se spíše jednalo o kvalitativní i kvantitativní změnu, tedy právě technické zhodnocení. Soud dal tedy za pravdu správci daně a KS v Brně.

Dalším sporným bodem byla výše nájemné, kdy soud dal rovněž za pravdu správci daně, který doložil obvyklé nájemné a naopak odmítl argumenty stěžovatele, který argumentoval nájemními smlouvami cca 10 let starými.

 

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Soud odkázal na jiné své rozhodnutí, které se týkalo stejného poplatníka, jen jiného období viz 10 Afs 104/2018

Dále zopakoval již dříve zmíněný argument, že pokud mají výdaje celkově spíše charakter technického zhodnocení, nelze posuzovat jako opravy dílčí práce, které s realizací celku souvisejí, byť by samostatně opravou byly - například vymalování po změně dispozic.

Stejně tak není možné, aby správce daně posuzoval jednotlivý stavební zásah zvlášť a zvlášť rozhodoval, zda ten či onen dílčí stavební zásah je opravou, nebo technickým zhodnocením. Pokud veškeré stavební úpravy byly prováděny v rámci jedné stavební akce (tj. v rámci stavebních prací, které tvoří z hlediska věcného i časového rozsahu těchto prací i z hlediska jejich účelu jeden celek), směřující ke změně technických parametrů a způsobu využití nemovitosti, není nutné zkoumat, zda snad některá dílčí stavební činnost mohla být opravou. Náklady, které přesahují zákonem stanovenou výši a které byly zároveň vynaloženy na stavební práce tvořící jediný záměr, jenž je z celkového hlediska nástavbou, přístavbou, stavební úpravou, rekonstrukcí nebo modernizací ve smyslu § 33 zákona o daních z příjmů, je nutno v celém jejich rozsahu považovat za technické zhodnocení. Do přímých daňových nákladů proto nelze vyčleňovat výdaje na dílčí stavební práce, které by samy o sobě mohly být považovány za opravy (viz rozsudek ze dne 25. 4. 2012, čj. 8 Afs 33/2011-99, bod 37, s citací další judikatury

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace