7 Afs 365/2018 Zahrnování náhrad důlních škod do vstupní ceny majetku

Spisová značka: 7 Afs 365/2018
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 18. 7. 2019
Kategorie: Daň z příjmů
Stáhnout jako PDF

Předmětem sporu byla otázka, od kdy je nutné výdaje na výkup pozemků a další výdaje, které měly charakter "náhrad důlních škod" zahrnovat do vstupní ceny majetku. Stěžovatelka se domnívala, že je tomu až od okamžiku, kdy bude formálně rozhodnuto o pořízení majetku (rozhodnutí představenstva), správce daně (SFÚ) i oba soudy však dospěly k závěru, že formální rozhodnutí není tím správným okamžikem, pokud tomuto předcházely faktické úkony. Do vstupní ceny tedy patřily i dřívější výdaje.

Zde se jednalo například o zadání vypracování studie, která měla hodnotit pokračování v hornické činnosti OKD, čerpání rezervy na důlní škody apod.

NSS se zabýval i otázkami procesního postupu v případě insolvence stěžovatelky (ta se domáhala zrušení rozhodnutí KS právě proto, že byla v insolvenci a dle jejího názoru tak měl soud rozhodnutí žalovaného zrušit), potvrdil však, že insolvence nemá vliv na pokračování sporů a odkázal na rozhodnutí rozšířeného senátu 4 As 149/2017 - 121

KOMENTÁŘ DAŇOVÉHO KONZULTANTA

Za podstatné považujeme zejména tyto pasáže rozhodnutí:

[28] Poukazuje-li stěžovatel na to, že až do okamžiku, kdy představenstvo zvážilo uskutečnění investice, nebyl rozhodnut, zda investici uskuteční, neodpovídá to zjištěnému skutkovému stavu. Stěžovatel totiž nepochybně započal pořizování nového důlního díla uskutečňovat již před tímto datem (viz výše). Rozhodnutí představenstva nelze s ohledem na jeho obsah chápat jinak, než jako formální schválení toho, aby daná investice byla uskutečněna ve smyslu dovršena, přičemž současně bylo rozhodnuto o jejím dalším financování. Ostatně, přísně vzato předmětné rozhodnutí představenstva nehovoří o zahájení pořizování tohoto majetku, ale o tom, že s platností od 1. 7. 2012 do doby uvedení nových důlních děl do užívání a zahájení těžby budou náhrady za v budoucnu likvidované nemovitosti v této lokalitě kapitalizovány v bilanci a zahrnuty do hodnoty důlních děl. Vychází přitom ze zprávy o stavu výkupů v oblasti Karviná - Staré Město, která byla při jeho jednání prezentována a z informace o existenci dalších zájemců o prodej nemovitostí v dané lokalitě, tj. z předpokladu komerčně úspěšné realizovatelnosti projektu.

[29] Rozhodnutí představenstva stěžovatele ze dne 14. 9. 2012 by mělo význam z hlediska klasifikace nákladů pro účely jejich účetního (a s tím souvisejícího daňového) zachycení tehdy, pokud by v něm uvedené datum zahájení kapitalizace nákladů na náhrady důlních škod předcházelo vlastnímu započetí uskutečňování těžebního záměru, nebo pokud by tímto rozhodnutím došlo ke kvalitativní změně v postupu stěžovatele v tom směru, že by teprve od tohoto data byly nemovitosti vykupovány za účelem náhrady důlních škod souvisejících s pořizováním nového důlního díla. Taková situace však v posuzované věci nenastala. Výkup nemovitostí byl od počátku veden jednotným záměrem a na podstatu tohoto záměru rozhodnutí představenstva ze dne 14. 9. 2012 nemělo žádný vliv, pouze stvrdilo jeho existenci a způsob účetního zachycení a financování. Jak správně konstatoval již krajský soud, ze správního spisu neplyne, že by průběh investice před a po 1. 7. 2012 doznal nějaké kvalitativní změny. Účel a podstata nákladů vynaložených na náhrady důlních škod do dne 1. 7. 2012 byly stejné jako u těch, které byly vynaloženy po tomto datu. Jestliže stěžovatel náklady na náhrady důlních škod vynaložené po 1. 7. 2012 aktivoval do pořizovací ceny majetku z důvodu jejich úzké souvislosti s budovaným novým důlním dílem, nebylo rozumného důvodu, aby stejně nepřistoupil i k charakterově stejným nákladům vynaloženým na realizaci téže investice před tímto datem. Nezměnil-li se záměr, pro který stěžovatel náklady vynakládal, nemůže se lišit ani jejich účetní, resp. daňové zachycení.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY V DISKUZI

Přidat komentář

Pro tuto funkci je nutné být přihlášen/a.

Registrace